Orange Rili

Orange Rili PH: 6.4 - 7.6 KH: 0 - 10 GH: 4 - 14 TDS: 80 - 200 Water temp: 18 - 23